top of page

 עזרי הראייה המותאמים על ידי הצוות במבט המתמחה בתחום

טמ"ס נייד
טלסקופ
משקפי פילטר למניעת סינוור
מגדלת עומדת

מבט משמש כמרכז שיקום ראייה
מטעם משרד הרווחה.

במרכז ניתן לקבל מענה של צוות רב  מקצועי לשיפור תיפקודי הראייה  של  המתמודדים עם לקות בראייה.
במהלך הבדיקה מותאמים עזרי ראייה שונים על פי חומרת לקות הראייה והצרכים התיפקודיים של האדם. 

עזרים אלקטרוניים

 והתאמות למחשב

התאמות מחשב ללקות ראייה

משקפיים מיוחדים

עזרי ראייה
bottom of page